Denný program a tvorivé aktivity

Aby získali deti čo najviac informácií o okolitom svete, učenie prebieha zážitkovou formou a pravidelné edukačné aktivity obohacujeme o exkurzie, divadelné predstavenia, návštevy zoologickej záhrady, múzeí, hospodárskeho dvora, besedy s ľuďmi vykonávajúcimi zaujímavé povolania...V rámci spolupráce realizujeme v škôlke podujatia športového a kultúrneho charakteru ako sú: besiedky, spoločné tvorivé dielne, športovo-zábavné popoludnia, opekačky.

Angličtina je súčasťou všetkých aktivít v škôlke. V škôlke zaraďujeme aj pravidelné hodiny angličtiny so zahraničným lektorom. Popri rozvíjaniu materinského jazyka, prostredníctvom rozprávok, básničiek, hier sa postupne naučí komunikovať prirodzenou a hravou formou v cudzom jazyku.

Ponúkame pestrú ponuku záujmových krúžkov a športových kurzov.


Malé deti

07.00 Otvorenie škôlky, postupné prichádzanie detí
Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia
Ranný kruh – rozhovory, diskusie na tému týždňa
08.30 - 09.00 Cvičenie
09.00 - 09.30 Osobná hygiena, desiata
09.30 - 11.30 Edukačné aktivity, pobyt vonku
11.30 - 12.15 Osobná hygiena, obed
12.30 - 14.30 Osobná hygiena, odpočinok
15:00 - 15:20 Osobná hygiena, olovrant, hry a hrové činnosti
15.20 - 17.30 Hry a hrové činnosti,  edukačné aktivity, krúžky
17:30 Koniec prevádzky škôlky


Veľké deti

07.00 Otvorenie škôlky, prichádzanie detí
Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia
Ranný kruh – rozhovory, diskusie na tému týždňa
8.30 - 09.00 Cvičenie
09.00 - 09.30 Osobná hygiena, desiata
09.30 - 12.00 Edukačné aktivity, pobyt vonku
12.15 - 13.00 Osobná hygiena, obed
13.00 - 14.40 Osobná hygiena, odpočinok
14.40 - 15.00 Osobná hygiena, olovrant, hry a hrové činnosti
15.00 - 17.30 Hry a hrové činnosti, krúžky, edukačné aktivity
17.30 Koniec prevádzky škôlky

Kontakty
Adresa

Harmónia 3016,
900 01 Modra

Telefón:

0907 912 639

Email: 

 

Copyright © 2023. Všetky práva vyhradené